Forskrift om foreldrebetaling i barnehager §3 lyder som følger:

Kommunen skal ha ordning som kan tilby fritak for eller reduksjon i foreldrebetaling. Foreldrebetalingen skal for første barn i barnehage utgjøre maksimalt seks prosent av husholdningens samlede personinntekt etter skatteloven kapittel 12 og skattepliktig kapitalinntekt, og være begrenset oppad til maksimalgrensen for foreldrebetaling etter §1. For andre, tredje og flere barn settes foreldrebetalingen i tråd med bestemmelser om søskenmoderasjon, til henholdsvis 70 prosent og 0 prosent av foreldrebetalingen for første barn.

Det søkes om reduksjon i foreldrebetalingen for ett barnehageår av gangen. Søknaden skal inneholde det siste årets selvangivelse og skattepliktig kapital- eller personinntekt som ikke er forhåndsutfylt. Dersom søker ikke kan legge frem selvangivelse eller ved vesentlig og varig endring i husholdningens inntekt i forhold til siste års selvangivelse, kan søker legge frem annen dokumentasjon for inntekt.Som en husholdning etter tredje ledd regnes ektefeller, registrerte partnere og samboere. Som samboere regnes to ugifte personer over 18 år som bor sammen, og som har bodd sammen i et ekteskapslignende forhold i minst 12 av de siste 18 månedene, eller har felles barn. Bor et barn fast hos begge foreldrene, skal foreldrebetalingen beregnes ut fra inntekten til den forelderen som har samme folkeregisteradresse som barnet.

Det er det  yngste barnet som skal ha søskenmoderasjon.

All inntektsmoderasjon søkes fra Kommunen/Bydelen der barnehagen ligger, og reduksjon i oppholdsbetalingen gis kun etter mottatt vedtak fra Kommunen/Bydelen.

Det er foresattes ansvar å følge regelverk, overholde søknadsfrister m.v.

For tiden gjelder følgende satser (Pr. 01.08.2024). Kroner 300,- for mat kommer i tillegg. NB. I Bærum Kommune er det samme prosent moderasjon på kostpenger som på Inntekts basert moderasjon:

Priser i Nøtteliten og Hakkebakkeskogen AS :
Inntekt under
366.667,-
Inntekt fra og med
366.667,-
1. barn6% av bruttoinntekt
fordelt på 11 mnd
2.000,- (makspris)
2. barn (30% moderasjon)70% av 1. barn1.400,-
3. barn og flere (100% moderasjon)Gratis0,-

Linker til søknadsskjemaer:

Søknadskjema for fastsettelse av oppholdsbetaling i Hakkebakkeskogen Familiebarnehage.
– Søknaden med dokumentasjon sendes til Oslo Kommune.

Søknadskjema søskenmoderasjon og friplass i Nøtteliten Familiebarnehage.
– Søknaden med dokumentasjon sendes til Bærum Kommune. Elektronisk søknadsskjema finnes under fanen «Barn, unge og familie»